Regulamin

Regulamin bb24.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis bb24.pl (zwany dalej Regulaminem), jest regulaminem, o którym mówi art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

2. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 1. Abonent – Użytkownik, który dokonał opłaty abonamentowej.
 2. Aktywacja usługi – udostępnienie Abonentowi funkcjonalności oferowanych przez daną Usługę.
 3. Cennik – zestawienie Opłat abonamentowych za usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne na stronie https://bb24.pl.
 4. Konsument – Abonent będący jednocześnie osobą fizyczną, która zawarła umowę o świadczenie usług z Usługodawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą; od dnia 1 stycznia 2021 r. za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Opłata abonamentowa – uiszczane z góry przez Abonenta wynagrodzenie za zamówione za pośrednictwem serwisu Usługi świadczone przez określony czas.
 6. Panel Abonencki – wirtualna przestrzeń udostępniana Abonentowi, do której przypisywane są usługi zarejestrowane w systemie Usługodawcy i na której Abonent może zarządzać wszystkimi usługami abonenckimi. Klient uzyskuje dostęp do Panelu Abonenckiego za pomocą loginu i hasła.
 7. Rejestracja usługi – prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz innych postanowień stanowiących elementy Umowy, w szczególności aktualnie obowiązującego regulaminu promocji – jeśli Użytkownik chce z niego skorzystać, lub też regulaminu szczegółowego dotyczącego danej usługi. Wszystkie regulaminy składające się na Umowę są dostępne na stronie https://bb24.pl i są przedstawiane Użytkownikowi przed dokonaniem Rejestracji usługi.
 8. Usunięty.
 9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://bb24.pl.
 10. Strona – oznacza podmiot będący stroną Umowy.
 11. Umowa – porozumienie zawierane drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem lub w jego imieniu i na jego rzecz a Usługodawcą,
 12. Usługa – usługa świadczona na podstawie Regulaminu na rzecz Użytkownika opisana na https://bb24.pl lub usługa pośredniczenia przez serwis https://bb24.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Użytkownika.
 13. Usługodawca – bbSoft WebDesign Zbigniew Trawiński, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław, NIP: 8971118139, REGON: 933018414 świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

III. Zawarcie Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik dokonuje Rejestracji usługi w serwisie https://bb24.pl.

2. Podmiot, który dokonuje Rejestracji usługi w imieniu Użytkownika, oświadcza, iż uzyskał bezpośrednią i udokumentowaną dobrowolną zgodę Użytkownika na zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz Umowy.

3. Rejestrując usługę w serwisie https://bb24.pl Użytkownik oświadcza, że:

 • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy, w szczególności z Regulaminem, i akceptuje ich treść;
 • wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
 • dane Użytkownika podane w procesie rejestracji są prawidłowe, nie naruszają praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.

4. W przypadku wątpliwości, a także wymagań Rejestrów Nadrzędnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy.

5. Usługodawca może odmówić zawarcia bądź realizacji Umowy w przypadku, gdy:

 • informacje podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym są niekompletne, zawierają nieprawdziwe dane, a Użytkownik nie poprawi tych danych na wezwanie Usługodawcy;
 • Usługodawca wcześniej rozwiązał umowę z Użytkownikiem, w związku z korzystaniem przez niego samodzielnie, wspólnie z innymi podmiotami lub za ich pośrednictwem z usług Usługodawcy w celach naruszających prawo powszechnie obowiązujące, prawa i dobra osób trzecich lub w sposób uniemożliwiający bądź zakłócający korzystanie z usług Usługodawcy przez innych Użytkowników;
 • Usługodawca wcześniej rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, Abonent będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. W celu zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy wysłać Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. pismo pocztowe na adres siedziby Usługodawcy lub wiadomość email na adres biuro@bb24.pl). Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku przesłania oświadczenia elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi w tej samej formie, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca zwróci Abonentowi będącemu Konsumentem otrzymaną płatność za usługę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (np. na rachunek, z którego nastąpiła pierwotna płatność), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o czas świadczenia usługi lub zakres usługi, który już w międzyczasie został wykonany na rzecz Abonenta. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługi zostały wykonane za wyraźną zgodą Abonenta będącego Konsumentem i został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, iż po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. W przypadku usługi elektronicznej zawarcie umowy następuje po wniesieniu pełnej Opłaty.

IV. Płatności

1. Po dokonaniu Rejestracji usługi, Abonent otrzyma od Usługodawcy fakturę proforma, która zostanie przesłana na autoryzowany adres e-mail podany przez Abonenta w formularzu rejestracyjnym. Abonent zobowiązuje się do zapłaty pierwszej Opłaty abonamentowej z góry, w terminie wskazanym na tej fakturze, na podany rachunek bankowy Usługodawcy. Aby przyspieszyć realizację Umowy Abonent może skorzystać także z szybkich płatności świadczonych przez pośredników finansowych, oferowanych przez stronę bb24.pl.

2. Datą rozpoczęcia realizacji Usługi jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną Opłatą abonamentową, chyba że aktualnie obowiązujące przepisy regulaminów szczegółowych Usług stanowią inaczej. Dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności za zamówioną Usługę, w szczególności opłaty bankowe, pośredników płatniczych i pocztowe, obciążają wyłącznie Abonenta.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca wystawi Abonentowi fakturę VAT i prześle ją na podany w formularzu rejestracyjnym autoryzowany adres e-mail.

4. Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną w formacie pdf.

5. Abonent ma prawo do wycofania zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. W tym celu powinien przesłać stosowne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy podany na stronie bb24.pl.  Oświadczenie będzie czytelnie podpisane przez Abonenta. Cofnięcie zgody będzie skuteczne po 30 dniach od otrzymania przesyłki przez Usługodawcę.

6. Nieopłacone faktury proforma za usługi zamówione, lecz nie opłacone oraz za nieopłacone przedłużenie Okresu abonamentowego znajdują się w Panelu Klienta wraz z informacjami na temat tych faktur.

7. Usługodawca ma prawo powiadomić Abonenta o: zbliżaniu się końca bieżącego okresu abonamentowego, konieczności wniesienia kolejnej Opłaty abonamentowej przed upływem terminu zakupionej Usługi, jeśli Abonent chce ją kontynuować, a także wysłać Abonentowi fakturę proforma na autoryzowany adres e-mail obejmującą kolejny okres abonamentowy.

8. Podstawą przedłużenia Umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata należności za Usługę/Usługi w pełnej kwocie widniejącej na fakturze proforma.

9. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z nieopłacenia faktury proforma w terminie na niej wskazanym, w szczególności za problemy Abonenta związane z identyfikacją płatności, nieodebraniem przez Abonenta faktury proforma przesłanej przez Usługodawcę na autoryzowany adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli Abonent cofnie zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną), czy wpłatą przez Abonenta niepełnej kwoty opłaty abonamentowej.

10. W przypadku zmian cen Usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego, wprowadzone zmiany nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego bieżącego okresu abonamentowego.

11. W przypadku zmiany zakresu świadczonych Usług na rzecz i wniosek Abonenta w trakcie trwania okresu abonamentowego, skutkujących zmianą wysokości opłat, Usługodawca obliczy należne mu wynagrodzenie proporcjonalnie do korzystania z nowych usług w bieżącym okresie rozliczeniowym.

V. Warunki techniczne świadczenia Usług

1. Zawarcie Umowy oraz świadczenie Usług wymaga od Abonenta dostępu do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową w jej możliwie najnowszej wersji oraz posiadania własnego adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z opłaconą Usługą.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu stałego nieprzerwanego świadczenia usług.

3. W przypadku zajścia sytuacji, w której Usługodawca z przyczyn technicznych lub odpowiedzialności występującej po jego stronie musiałby przerwać ciągłość dostarczanych usług, które spowodowałby przerwę dłuższą od 1% czasu w danym miesiącu, liczonym od chwili zgłoszenia Usługodawcy przez Abonenta danej przerwy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII niniejszego Regulaminu, Abonentowi przysługuje rekompensata finansowa ze strony Usługodawcy w wysokości równomiernej do procentowego czasu niedostępności usługi w stosunku do wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy do 1% czasu w danym miesiącu nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za awarie, kataklizmy, działania o charakterze przestępczym, decyzje władz uniemożliwiające świadczenie usług w danym państwie, nieprawidłowe działanie serwisów rejestrów nadrzędnych, pośredników rejestrów, podmiotów współpracujących przy realizacji Usług na rzecz Użytkownika, w tym firm obsługujących płatności. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Abonenta będącego Konsumentem.

VI. Obowiązki Użytkownika/Abonenta

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, innymi regulacjami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu udostępnionymi w Serwisie oraz z poszanowaniem praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny jego przeznaczeniem, a także niezgodny z charakterem i przeznaczeniem świadczonych przy jego pomocy Usług, godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych Serwisu przez innych Abonentów oraz Użytkowników oraz spamowania.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania loginu oraz hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim) i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tego zobowiązania. Tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne lub nieprawidłowe użycie loginu oraz hasła jak również autoryzowanego adresu e-mail Użytkownika oraz za jakiekolwiek następstwa tych działań. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którym udostępnił login i hasło do swojego Panelu Klienta lub autoryzowanego adresu e-mail, a także za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.

5. Strony przyjmują domniemanie, iż wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta zostały złożone przez niego samego osobiście i świadomie.

6. Abonent zobowiązuje się poinformować Usługodawcę o zmianach jego danych osobowych, danych przedsiębiorstwa oraz danych teleadresowych.

7. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji obciążają wyłącznie Abonenta.

8. W celu zachowania ciągłości świadczonych Usług, Abonent ma obowiązek terminowego dokonywania wpłat za odnowienie Usług w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem widniejącym w Panelu Klienta, niezależnie od informacji dotyczących płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na autoryzowany adres e-mail Abonenta.

9. Abonent nabywający prawa do użytkowania domen internetowych powinien zapoznać się z regulaminami Rejestrów Nadrzędnych oraz Rejestratora domen, w szczególności z ograniczeniami związanymi z nabyciem prawa do niektórych zagranicznych domen i zasadami dotyczącymi ich odnowienia (niektóre Rejestry wymagają odnowienia z kilkunasto- lub kilkudziesięciodniowym wyprzedzeniem). Uprawnieniem a nie obowiązkiem Abonenta jest odnowienie lub rezygnacja z odnowienia domeny, dlatego też Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania lub niewiedzę Abonenta odnośnie zasad przedłużania domen.

10. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z Umowy to czas korzystania z Usług Usługodawcy, czyli okres od Rejestracji usługi lub też zlecenia wykonania określonych Usług, do czasu np. zakończenia Okresu abonamentowego, wykonania i rozliczenia zlecenia czy rozwiązania umowy.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca ma prawny obowiązek dostarczenia Usług bez wad.

2. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi.

3. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres siedziby Usługodawcy lub też wysłana e-mailem z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta na adres: admin@bb24.pl.

4. Reklamacja powinna określać: Abonenta, przedmiot reklamacji, krótki lecz kompletny opis przyczyn uzasadniających reklamację.

5. Reklamacje składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:

 • rejestracji usługi dokonanej w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
 • zgłoszenia roszczeń do danej Usługi przez inny podmiot;
 • utraty danych autoryzujących do Usługi niezawinionej przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia;
 • wykorzystania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
 • utraty danych autoryzujących do Panelu Klienta niezawinionych przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia.

6. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych ust. 4, Abonent zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy. Jeśli braki w informacjach uniemożliwiają jej rozpatrzenie, okresu uzupełnienia reklamacji przez Abonenta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.

7. Wysokość roszczenia Abonenta, który nie jest Konsumentem, jest ograniczona do wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone Usługi, które są przedmiotem roszczenia.

8. Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji.

VIII. Polityka prywatności – danych osobowych oraz plików cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w  osobnym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności”, który został udostępniony na stronie bb24.pl.

3. Informacje o plikach cookies zamieściliśmy w dokumencie zatytułowanym „Polityka Cookies”, który został udostępniony na stronie bb24.pl.

IX. Wypowiedzenie umowy i zawieszenie jej wykonywania

1. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, chyba, że regulamin dotyczący świadczenia konkretnej Usługi wyznacza dla niej inny termin wypowiedzenia. W przypadku Usług świadczonych przez okres krótszy niż 30 dni, obowiązuje szczególny okres wypowiedzenia wskazany w Regulaminie dotyczącym tej usługi.

2. Ust. 1 dotyczy wyłącznie Umów, w których Usługa jest świadczona przez Usługodawcę bez udziału podmiotu trzeciego, np. Rejestratora domen, Rejestru Nadrzędnego. W takich przypadkach to podmiot trzeci np. Rejestr Nadrzędny określa czy istnieje prawo do wypowiedzenia umowy. Abonent przed zawarciem Umowy powinien zapoznać się z regulaminami podmiotów trzecich, którzy ustalają zasady świadczenia danych usług. Linki do tych regulaminów znajdują się na stronie terazdomena.pl. Prawo do wypowiedzenia umowy może zostać także ograniczone czasowo postanowieniami regulaminów regulujących zasady świadczenia poszczególnych Usług lub innymi szczególnymi regulaminami, które zostały udostępnione Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.

3. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta zawieranej na warunkach określonych w szczegółowym regulaminie dotyczącym określonej usługi, zobowiązuje go do uregulowania wszelkich kosztów rozwiązania Umowy, określonych w tym osobnym regulaminie.

4. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej Konsument ma prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego Okresu abonamentowego.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Abonamentowi jedynie z ważnych przyczyn:

 • Usługodawca zakończył lub zawiesił swoją działalność w całości lub w części niezbędnej do właściwego wykonania umowy na rzecz Abonenta;
 • świadczenie usługi przez Usługodawcę stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych;
 • wobec Usługodawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • Użytkownik nie uiścił opłat za świadczenie Usług, pomimo uprzedniego wezwania go do uregulowania należności na rzecz Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli Abonent rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów, które zaakceptował przed zawarciem Umowy lub też obowiązujących przepisów prawa. Natychmiastowe zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić także na wniosek upoważnionych organów państwowych.

7. W przypadkach wskazanych w ust. 6 zawieszenie świadczenia Usługi (wykonywania Umowy) przez Usługodawcę nie zobowiązuje go do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej. Okres zawieszenia świadczenia Usługi z wyżej wskazanego powodu jest wliczany do Okresu abonamentowego. Ograniczenie zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej oraz wliczania okresu zawieszenia Umowy do Okresu abonamentowego nie dotyczy Konsumentów. W takich przypadkach Konsument zachowuje prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do końca trwania bieżącego Okresu abonamentowego.

8. Usługodawca ponownie zacznie świadczyć Usługę po jej zawieszeniu, o którym mowa w ust. 6, po usunięciu przez Abonenta wszelkich nieprawidłowości.

9. W przypadku domen internetowych – Abonent ma prawo dokonać e-cesji domeny na inny podmiot lub też przenieść (transferować) domenę od i do innego rejestratora.

10. Umowa zawarta na konkretny okres abonamentowy nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres, chyba że co innego wyraźnie wynika z regulaminu dotyczącego danej Usługi.

X. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług w inny sposób niż Regulamin lub też poszerzająca zakres zagadnień, które powinny zostać uregulowane w Regulaminie, a także zmiana w zakresie sądów konsumenckich;
 • konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy – wpływających na wzajemne prawa i obowiązki Stron lub też na inne postanowienia Regulaminu;
 • zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiany w świadczeniu usług przez podmioty trzecie, od których działań uzależniona jest możliwość świadczenia określonej Usługi np. przez Rejestratora domen lub Rejestry Nadrzędne,
 • zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
 • zmiana danych kontaktowych / teleadresowych Usługodawcy określonych w postanowieniach Regulaminu;
 • zmiana wynikająca z rozszerzenia zakresu świadczonych Usług o usługi, których świadczenie wymaga odrębnego uregulowania.

3. Informacje o zmianie Regulaminu lub zmianach i wydaniu odrębnych regulaminów zostaną przesłane Użytkownikowi na autoryzowany adres e-mail wskazany w Panelu Klienta, z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie bb24.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji zmian dodatkowo w Panelu Klienta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią.

6. Użytkownik może odmówić zgody na nowe brzmienie Regulaminu w terminie (nie krótszym niż 14 dni od dnia powiadomienia) i formie podanej przez Usługodawcę w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł korzystać z Usług świadczonych na podstawie dotychczasowego Regulaminu, aż do upływu terminu, na jaki Umowa została zawarta lub do którego została wniesiona opłata abonamentowa, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy udzielenia zgody przez Użytkownika przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy.

7. Akceptacja zmiany Regulaminu nie wymaga od Użytkownika podjęcia żadnych działań. Brak złożenia odmowy udzielenia zgody na zmianę Regulaminu jest uważany za akceptację zmiany.

XI. Informacje poufne

1. Za Informacje Poufne uznaje się wszelkie informacje, które Strony Umowy uzyskały w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, a które nie są publicznie dostępne. Strony zobowiązują się wzajemnie do nie ujawniania Informacji Poufnych uzyskanych od drugiej Strony w związku z rejestracją Użytkownika oraz świadczeniem Usług.

2. Żadna ze Stron, tj. ani Użytkownik, ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:

 • zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy;
 • są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;
 • zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Stron.

3. Strony oświadczają, że ani Regulamin, ani też ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie w związku ze świadczeniem Usług, nie stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych. Jakakolwiek licencja dotycząca takich praw musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Spory, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie na drodze postępowania reklamacyjnego, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem czy też Abonentem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez organizacje konsumenckie, tj.:

 • stały polubowny sąd konsumencki, o którym mówi art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, który na podstawie art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej może przeprowadzić postępowanie mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu,
 • powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów – który świadczy pomoc prawną zapewniając m.in. bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów – który świadczy pomoc prawną zapewniając m.in. bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • platformę internetowego rozwiązywania sporów (ODR) – działająca zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

4. Usunięty.

5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników bezpłatnie. Użytkownicy mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 03.03.2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

– WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY –
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Usługodawca:

 • bbSoft WebDesign Zbigniew Trawiński, ul. Lubińska 30/10, 53-624 Wrocław; biuro@bb24.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 •  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 •  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 •  Data